پشتیبانی و تدارکات

تهیه، تدارک خدمات و خریداری مایحتاج پروژه های داروسازی کاری ساده و معمولی نیست. به دلیل پیچیدگی قواعد حاکم و ضرورت بالا بودن کیفیت ملزومات، تهیه اقلام وانجام تدارکات برای پروژه هایی از این دست از دشواری های خاص خود برخوردار بوده، نیازمند جدیت و دقت نظری خاص است.

این پروسه شامل تهیه مشخصات و بررسی دقيق مختصات مایحتاج پروژه و سپس تحويل نهایی و تایید کیفیت، و بعد از آن دقت در پرداخت هزینه های ترخیص تحت نظارت تیم فنی و مالی ورزیده می باشد. 

  • برنامه ریزی خرید
  • تعیین استانداردها
  • بررسی و انتخاب تامین کننده 
  • تجزیه و تحلیل قيمت ها
  • مذاکره در مورد قیمت ها
  • انجام فرآيند خرید
  • تهیه قرارداد ها
  • کنترل موجودی ها و انبارها در پروژه
  • مديريت ضايعات و سایر موارد مرتبط

فرآيند تهيه و تدارک بخشی از استراتژی لیروک است چرا که مدیریت قوی در خرید و تهیه اقلام اصلی پروژه ها، کليدی تعیین کننده برای امکان ادامه ی کار می باشد.

فهرست