رزومه

 1. مهر دارو / طراحی و ساخت ۱۸۰۰ متر مربع فضاهای توليد داروهای جامد
 2. زيست دارو دانش / طراحی و ساخت ۱۲۰۰ متر مربع اتاقهای تميز توليد محصولات استريل
 3. جابر بن حيان / طراحی و ساخت ۱۳۰۰ متر مربع فضاهای توليدی داروهای استريل
 4. لابراتوارهای دارویی سینا دارو/ طراحی و ساخت ۱۱۰۰۰ متر مربع تأسيسات کارخانه جديد و ۴۲۰۰ مترمربع فضای تولید انواع محصولات استريل 
 5. زيست دارو دانش / طراحی و ساخت ۴۰۰ متر مربع اتاقهای تميز توليد داروهای جامد (قرص و کپسول)
 6. زيست دارو دانش / طراحی و ساخت ۱۲۰۰ متر مربع اتاقهای تميز بایوتکنولوژی
 7. شرکت البرزدارو / طراحی و ساخت ۲۰۵۰ متر مربع فضای توليد داروهای جامد (قرص و کپسول)
 8. لابراتوارهای دارویی سینا دارو/ طراحی و ساخت۶۰۰ مترمربع فضای تولید قطره چشم
 9. شرکت داروسازی دانا/ سیستم فضای تمیز ۵۰۰ متر مربع برای تهیه و  تولید سافت ژل
 10. شرکت داروسازی دانا/ سیستم فضای تمیز ۶۰۰ متر مربع برای تهیه و  تولید داروهای تزریق
 11. شرکت کاسپین تأمین/ طراحی  ۳۵۰۰ متر مربع  برای ۶ خط ویال و پرکن تزریقی
 12. شرکت نشاط دارو/۱۲۰۰ مترمربع طراحی و ساخت داروی تزریقی ضد سرطان 
 13. شرکت نانو تنديس ايرانيان/ طراحی و ساخت داروی تزریقی ضد سرطان در فضای ۲۰۰ متر مربع
 14. موسسه تحقيقات و توليد واکسن رازی/ طراحی و اجرای اتاق تمیز بخش واکسن و تلخيص پلاسما / ۹۰۰ مترمربع
 15. موسسه تحقيقات و توليد واکسن رازی/ طراحی و اجرای۱۷۰۰ مترمربع فضای تمیز تولید واکسن DTP  و پرکنی استریل
 16. موسسه تحقيقات و توليد واکسن رازی/ طراحی و اجرای ۱۶۰۰ مترمربع فضای تمیز تولید واکسن MMR و پرکنی استریل
 17. شرکت داروسازی آفاق/ طراحی مفهومی ساختمان تولید در ۷ طبقه برای سه خط تزریقی 
 18. شرکت تحقيقاتی و توليدی سیناژن/ مدیریت طراحی و ساخت حدود ۴۰۰۰ مترمربع  کارخانه بیوتکنولوژی
 19. شرکت آریوژن زیست دارو/ طراحی و ساخت حدود ۸۰ مترمربع  محل توزیع مرکزی 
 20. شرکت آيوژن زیست دارو / طراحی و ساخت۱۵۰ متر مربع  بخش مرکزی رخشوی خانه 
 21. شرکت آریوژن زیست دارو/ مدیریت طراحی و ساخت ۳۸۰۰ متر مربع از کارخانه بیوتکنولوژی 
 22. شرکت پارس نو ترکیت ( پویش دارو)/ طراحی و ساخت ۴۹۰ مترمربع اتاق تمیز بیو تک
 23. شرکت البرز دارو/ طراحی وساخت ۱۵۰۰ مترمربع فضای تمیز داروهای تزریقی 
 24. شرکت البرز دارو / طراحی و اجرای ۳۴۰۰ مترمربع بخش مکانیک و برق 
 25. شرکت ایران دارو/ طراحی و ساخت ۳۶۰ مترمربع فضای تمیز کارخانه داروی جامد 
 26. مرکز رشدواحدهای فن آوری داروئی دانشگاه تهران/ طراحی و اجرای  بخش مکانیک و برق
 27. شرکت تحقيقاتی و توليدی سیناژن/ طراحی و ساخت ۷۰ مترمربع  آزمایشگاه PEGylation 
 28. شرکت داروسازی زهراوی/ طراحی و ساخت ۵۰۰ مترمربع فضای تمیز تولید داروی جامدs
 29. مرکز رشد واحدهای فن آوری داروئی دانشگاه تهران/ طراحی و اجرای تاسیسات مکانیک و برق برای اتاق تمیز 
 30. شرکت ایران دارو/ طراحی و ساخت ۲۲۰ مترمربع کارگاه( کارخانه) داروهای جامد
 31. نوآوری زيستی گويا (GIPCO)/ طراحی و ساخت ۳۳۰ مترمربع بخش کنترل برای تولیدات محیط کشت 
 32. پارس نو ترکیب (پویش دارو)/ طراحی و ساخت ۵۱۰ مترمربع فضای تمیز بایوتک 
 33. عطا طب نوين/ طراحی و ساخت ۳۴۰ متر مربع فضای تمیز برای تجهیزات پزشکی 
 34. عطا طب نوين/ طراحی و اجرای ۴۰۰۰ مترمربع تاسیسات عمومی  کارخانه تجهیزات پزشکی  
 35. شرکت داروسازی زهراوی/ طراحی و ساخت ۵۰۰ مترمربع فضای تمیز برای داروهای جامد 
 36. اکسیر/ طراحی و ساخت ۳۷۰ مترمربع فضاهای تولیدی Mycophenolic Base 
 37. شرکت داروسازی اکسیر/ طراحی و ساخت ۶۸۰ مترمربع انبار جهت مواد اولیه 
 38. شرکت داروسازی اکسیر/ طراحی و ساخت ۳۲۰ مترمربع فضای بسته بندی( پرکنی) هورمون رشد 
 39. شرکت داروسازی زهراوی (غير مستقيم)/ طراحی و ساخت ۵۰۰ مترمربع فضای تمیز قرص های Cellcept 
 40. انستیتو پاستور ايران (غير مستقيم)/ طراحی و ساخت ۶۰۰ متر مربع فضای تمیز SPF برای حیوانات
فهرست