مدیریت پروژه

پروژه های داروئی نظیر هر پروژه دیگری دارای چهارمبحث اصلی می باشد.

 • مباحث طراحی مهندسی و برنامه ریزی
 • مباحث منابع انسانی
 • مباحث کنترلی و نظارتی
 • مباحث قراردادی

لیروک با در نظر داشتن چهار مورد فوق و برای ایجاد اطمینان در مشتریان در خصوص انجام موفقیت آمیز پروژه ها،  بالاترین کيفيت را در زمينه انجام خدمات فنی و مدیریتی EMP برای صنایع دارویی را از طریق تعريف  موارد زیر پیشنهاد می کند:

 • سازمان دهی  پروژه
 • تعریف تیم هر پروژه
 • نظارت بر فعاليت های طراحی
 • برنامه ریزی پروژه
 • برآورد بودجه
 • نظارت بر پروژه 
 • طرح ريزی و تهيه زمانبندی و نظارت بر آن
 • تشخيش عوامل آسيب در  پروژه و نظارت دقيق بر تأمين ملزومات GMP
 • نظارت و کنترل ايمنی در پروژه

لیروک هم چنین برای دستیابی مشتریان به بهترین نتایج ممکن در انتهای پروژه،  در مباحث زیر نیز به آنها ياری می رساند :

 • پيش راه اندازی و راه اندازی نهائی پروژه
 • فعاليت های معتبر سازی
 • تهيه روش های مناسب مديريت کيفيت برای دستيابی به ملزومات قواعد جاری بين المللی
 • پروانه توليد دارو
فهرست