محصولات

 • پارتیشن های اتاق تمیز
 • هواسازهای بهداشتی (Hygienic)
 • فیلترباکس های هپا
 • لامینار فلو
 • جعبه های عبور
 • دریچه های خورشیدی 
 • کانال هوا
 • گرم کننده های برقی کانالی
 • چراغ های مخصوص اتاق تمیز
 • سیستم اینترلاک درها
 • محصولات جانبی
فهرست