سيستم اینترلاک درها

سیستم اینترلاک درها سیستمی است که بنا بر درخواست به صورت هم زمان فقط به یک در میان اتاق های مختلف امکان باز شدن می دهد. این سیستم مانع از باز شدن هم زمان  هر در دیگری می شود و بنابراین امکان عبور آلودگی را به حداقل رسانده، هم چنین به ثبات جریان و فشار هوا در اتاق ها کمک می کند.

لیروک یک سیستم مستقل و جداگانه برای هر در طراحی کرده است که در ارتباط با سایر درها قرار گرفته، تا  ۱۶ در درون یک شبکه بسته را می تواند به صورت اینترلاک تنظیم کند.

این سیستم دارای مشخصات زیر است:

  • تمام درها در حالت عادی قفل نگه داشته می شوند.
  • در صورت درخواست به يک در اجازه باز شدن داده می شود در صورتی که درها در وضعیت قفل باشند.
  • مکانیزم قفل Deadbolt برای نگه داشتن درها در وضعیت قفل مورد استفاده قرار می گیرد
  • به درهای اینترلاک اجازده داده نمی شود که به طور هم زمان باز شوند.
  • استفاده از هشدار دهنده صوتی / تصویری در نشانگر سيستم به تشخيص وضعیت های گوناگون درها کمک می کند.
  • در نظر گرفتن حالت اضطراری برای از کار انداختن سیستم اینترلاک و رها شدن بلافاصله تمامی درها در شرایط اضطرار
  • امکان برنامه ریزی توالی منطقی اینترلاک در ها در محل پروژه.

 

سیستم اینترلاک لیروک کاملا قابل اتصال و سازگار با درهای لیروک می باشد به گونه ای که بعد از سوار شدن کلیه عناصر و اجزای قاب در یک جعبه، پایان کار کاملا سطحی همتراز و بی عیب و نقص فراهم خواهد شد.

فهرست