محصولات جانبی

لیروک جهت دستیابی به نتیجه  قابل قبول در ساخت پروژه ها و تکمیل نهایی آنها، بعضی از بخش ها و لوازم جانبی را که برای ساخت پروژه ضروری است نيز تهیه می نماید. فهرست این لوازم جانبی از این قراراست:

  • دستگیره در
  • لولاهای در
  • جک های آرام بند
  • ساپورت های گالوانيزه تأسيساتی
  • واشر هوابندی زير درها
فهرست